Kpss Ders Notları: Türkiye'nin Coğrafi Konumu,Fiziki Özellik

2011-11-19 11:46:00

Kpss de Coğrafya diğer derslere göre daha kolay çıkmaktadır.Bu yüzden coğrafyadan Full'e yakın bir doğru sayısı çıkartmak çok önemli.Coğrafya dersinin ilk konusu Türkiye'nin coğrafi konumu ve fiziki özelleikleri ile ilgili notları buradan çalışabilirsiniz.

Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi:
 İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, 
 Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, 
 Ege-Kıyı ovaları, 
 Marmara - Çatalca - Kocaeli bölümü

 Türkiye'nin coğrafi konumları : 
 Matematik konum : Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkının olması 
 Özel konumu : İklim özelliklerinin belirlenmesinde denizlerin etkili olması Doğudan batıya olan göç yollarının üzerinde bu­lunması Transit ticaretin gelişmesi özel konumu.

 Karadeniz kıyılarına ait özellikler :
 Sinop dışında doğal limanı yoktur.
 Boyuna kıyı tipi özelliği gösterir.
 Kıyı önünde bir kaç kayalık dışında ada yoktur.
 Yüksek kıyılardır.
 Karadeniz boyuna kıyı özelliğine sahiptir. 
 Boyuna kıyılar düzdür. Girinti çıkıntı fazla değildir.

 Renklendirme ile yapılmış haritalarda 0 m ile 500 met­re arasındaki yükseltiler yeşil renk ile gösterilir.

 Türkiye'de kış saati uygulaması yapıldığında İzmit 'ten geçen 30° meridyeni esas alınır. İzmit ve civarının yerel saati ile ulusal saati arasındaki zaman farkı en azdır.

 Doğu Anadolu en yüksek bölgedir.

 Akarsuları hızlı akması Hidroelektrik santrallerin kurulması için akarsuların hızlı akması üzerinde olumlu etki yapmıştır.

 Büyük Menderes ovasında yetişen incir Konya ovasında Kışların sert geçmesi sebebiyle incir yetişmez.

 Türkiye kaplıca yönünden zengin bir ülke olması neye bağlıdır: 
 Kırık Fay hatlarının fazla olmasına.

 Akdeniz kıyılarında kışların en ılık geçmesinin nedenleri:
 Toros Dağlarının iç bölgelerin soğuğunu kesmesi.
 Denizlerin ılımanlaştırıcı etkisi.
 Kıyıların tropikal hava kütlelerinin etkisi altıda kalması.
 Türkiye'nin en güneyinde yer almasıdır.
 Orman varlığının kışların ılık geçmesinde etkisi yoktur.

 Akdeniz ikliminde en yağışlı mevsim :
 Kıştır. 
 İzmir ve Adana'da akdeniz iklimi görülür.

 İç Anadolu bölgesinde ilkbahar yağışlı, yazlar kurak geçer.

 İç Anadolu'nun doğal bitki örtüşü olan Bozkırın özellikleri :
 İlkbahar yağışlarıyla yeşeren yazın kuruyan otsu bir topluluktur. 

 Türkiyenin coğrafi özellikleri:
 36°-42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır. 
 En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık za­man farkı vardır.
 Güneş ışınlarını hiç bir zaman dik açıyla alamaz.
 Kuzey kıyıları güney kıyılarından daha serindir.
 Dört mevsim görülür.
 Yükseltileri doğudan batıya doğru artar.

 Ege kıyılarında yer alan körfezler : 
 Kuşadası Gökova Edremit Güllük

 Kıyı ovalarının özellikleri ? 
 Yükseltileri fazla değildir.
 Ulaşım olanakları gelişmiştir.
 Alüvyonlarla kaplıdır.
 Nüfus yoğunlukları fazladır.
 Tarımsal potansiyelleri yüksektir.

 Hem kıyı hemde deniz özelliklerini dikkate alarak, Karadeniz ve Akdenizin ortak özellikleri?
 Tuzluluk oraları birbirinden farklıdır.
 Boyuna kıyı özelliği gösterirler.
 Tuzluluk oranlarının belirlenmesinde iklim önemli rol oynamıştır 
 Kıyılar fazla girintili çıkıntılı değildir . 
 Kıyıların uygun yerlerinde delta ovaları oluşmuştur

 Karasal iklimin özellikleri :
 Yazlar sıcak geçer.
 Kışlar soğuk geçer.
 Yazlar kurak geçer.
 Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
 Bitki örtüsü bozkırdır

 Göller ve oluşumları eşleştirilmesi : 
 İznik-Tektonik göldür . 
 K. Çekmece -Kıyı seti gölüdür. 
 Bafa- Alüvyon seti gölüdür ,
 Tortum - Heyelan seti gölüdür,
 Burdur - .........

 Türkiye'nin yaklaşık % 98'i deprem tehditi altında­ olmasının nedeni? 
 Oluşumunu yakın jeolojik devirde tamamlaması .
 Genç kuşakta yer almasıdır.

 Ülkemizde kar yağışlarının nelere etkisi vardır?
 Yeraltı sularının beslenmesi.
 Ekili alanların soğuktan korunması.
 Kış sporlarının gelişmesi.
 Erimeler sonucunda taşkınların olması

 Türkiye akarsularının özellikleri :
 Hızlı akarlar.
 Boyları kısadır.
 Hidroelektrik üretmeye uygundurlar.
 Ulaşımda kullanılmazlar.
 Taşıdıkları materyal fazladır.

 Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yanmada ül­kesi olmasına karşılık denizlerin iklim üzerindeki ılımanlık ve yağış etkisi dar bir alanda görülür. Bü­yük bir kısmında karasal iklim etkilidir. Bu duruma yol açan temel etken : 
 Kuzey ve güney kıyılardaki dağların uzanış yönüdür.

 Türkiye'de kış süresinin en kısa olduğu il : 
 Antalya

 Türkiye'de kış süresinin en uzun olduğu il :
 Ardahan

 Türkiye'de sıcaklık ile ilgili özellikler :
 Kış mevsiminde en düşük sıcaklık Kuzeydoğu Anadolu'da kaydedilir.
 Güneyden kuzeye doğru yıllık sıcaklık ortalaması düzenli bir şekilde artar
 Yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da ölçülür.
 Sıcaklık dağılışında yükselti ve deniz etkileri önemli rol oynar.
 Doğu Anadolu'da ocak ayı ortalama sıcaklığı İç Anadolu'dan daha düşüktür.

 Oluşum bakımından aynı dağlara örnek :
 Karacadağ , 
 Süphan,
 Nemrut , 
 Erciyes

 Saros Körfezinden Gökova körfezine doğru kıyı bo­yunca gidildikçe görülen tablo ? 
 Karlı gün sayısı azal­dığı 
 Deniz suyu sıcaklığının arttığı
 Deniz suyu tuzluluğunun arttığı
 Yıllık sıcaklık ortalamasının arttığı
 Buharlaşmanın arttığı görülür.

 Türkiye'de erozyonun şid­detli olmasının ortaya çıkardığı sonuçlar: 
 Baraj göllerinin toprakla dolması ,
 Toprakların verimsizleşmesi , 
 Sel taşkınlarının artması 
 Tarımın güçleşmesi 

 Küçükbaş hayvancılığının İç Anadolu yoğunlaşması­nın başlıca nedeni : 
 Bölgenin doğal bitki örtüsünün küçükbaş hayvancılığa uygun olması
 İç Anadolu'nun doğal bitki örtüsü bozkırdır. 
 Bozkır kü­çükbaş hayvanların beslenmesinde önemlidir.

 Ülkemizde üretim alanı en yaygın olan yeraltı zen­ginliği nedir? 
 Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkartılır.

 Mutlaka hammaddenin üretildiği yerde kurulmak zorunda olan endüstri kuruluşu hangisidir? 
 Şeker. (Şekerin Hammaddesi olan pancar tarladan söküldükten hemen sonra işlenmesi bozulmaması için zorunluluktur)

 Hangi elektrik santrali diğerlerinden farklı bir özellik gösterir?
 Hirfanh hidroelektrik santralidir. (Su gücüyle çalışır.)

 Linyitle çalışan termik santrallere örnek verelim : 
 Afşin-Elbistan ,
 Yatağan ,
 Soma ,
 Çayırhan

 Kastamonunun özellikleri :
 Batı Karadeniz'de dağlık bir alandadır. 
 Yol yapımı zordur. 

 Türkiye'nin dış ti­caretinde önemi olan bazı tarım ürünleri ile yeraltı kaynakları :
 Pamuk-Bakır ,
 Tütün-Bor ,
 Fındık-Krom ,
 Zeytin-Zımpara taşı

 Yalnızca ülke ihtiyacını karşılayabilen ve dış ticaretimizde önemi olmayan ürünler? 
 Muz 
 Taşkömürü

 Karadeniz Bölgesinde turizmin gelişmemesinde olumsuz etkisi olan faktörler ? 
 Yılın büyük bölümünün yağışlı geçmesi , 
 Kıyıda plajların yetersiz oluşu

 Çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmesi sebebiyle Türkiye kendi kendine yeten sa­yılı ülkelerden biridir. Bu durumun en önemli nede­ni :
 Ülkede çeşitli iklimlerin görülmesi ve dört mevsi­min yaşanması

 İklim şartlan tarım ürünlerinin yetiştirilmesini belir­leyen temel faktördür. Aynı iklim şartlarında yetişmesi mümkün olmayan tarım ürünleri bir arada verilmiştir: 
 Çay-buğday

 Aynı iklim şartlarında yetişmesi mümkün olan tarım ürünleri bir arada verilmiştir: 
 Tütün-pamuk , 
 Şekerpancarı-tütün , 
 Üzüm-buğday , 
 Turunçgil-zeytin

 Ülkemizde haşhaş üretimi devlet kontrolü altında­ olmasının nedeni : 
 Haşhaşın amaç dışı kullanımı

 Ülkemizde hayvan sayısı fazla olmasına karşılık,hayvansal üretimin yetersiz olması neye bağlıdır? 
 Mera hayvancılığın yaygın olarak yapılması

 Makineli tarımın yapılamayacağı yerler: 
 Doğu Karadeniz Bölümü (Arazinin engebeli ve tarım topraklarının küçük ol­duğu yerlerde makineli tarımı zorlar.)

 Makineli tarım yapılabileceği yerlere örnek : 
 Marmara Bölgesi ,
 Ege Bölgesi , 
 Güneydoğu Anadolu Bölgesi ,
 İç Anadolu Bölgesi

 Sanayinin en çok geliştiği bölge­ olan Marmara Bölgesinde sanayinin kurulması için gerekli önemli şart­lar nelerdir? 
 İş gücü 
 Sermaye 
 Ulaşım 
 Pazarlama

 Bursa’ da bulunan sanayi kolu : 
 Bursa –Otomotiv

 İs­kenderun'da bulunan sanayi kolu : 
 İskenderun -Demir-çelik 

 Büyük baş hayvancılık en çok yaygınolduğu bölgeler?
 Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri

 Türkiye'de kara ve demir­ yolu ulaşımını zorlaştıran etkenler :
 Dağların batı-doğu doğrultusu uzanışı ,
 Yükseltinin fazla oluşu,
 İç bölgelerin sert karasal iklimi,
 Derin ve geçit vermeyen akarsu ve vadilerin varlı­ğı

 Endüstri tesislerinden hangisinin dağılı­mı ülkemizde daha çok yaygınlık gösterene örnek :
 Şeker

YAZIYI OKUDUYSAN DESTEK İÇİN BEĞENEBİLİRMİSİN? >>
Yorum Yaz