10 Temmuz Kpss 2010 Genel Kültür Tarih Soruları

2010-07-10 23:05:00

10 Temmuz Kpss 2010 Genel Kültür Tarih Soruları

Arkadaşlar Soru Cevapları Kesin Cevaplar Değildir. Yanlışlıklar olabilir.

BU SORULARI DİLERSENİZ ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

http://www.forumartvin.com/frm/images/buttons/paylas.gif

1. Türk Devletinde

I. Taht kavgalarının ortaya çıkması

II. Ülke topraklarının bölümlere ayrılması

III. İstenilen dine inanılması

durumlarından hangileri ülkeninin hükümdara ait ortak malı sayılmasının sonuçlarından biridir? güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I - II
E) I - II - III

Cevap: A


2. Türk İslam mimarisi aşağıdaki devletlerden hangisi ile başlamıştır?güncelist.blogcu.com

A) Memluklar
B) Karahanlılar
C) Eyyübiler
D) Gazneliler
E) Selçuklular

 

 

Cevap: B


3.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam toplumuna katıldıktan sonra uygulamaya alınanlardan biri değildir? güncelist.blogcu.com

A) Ahilik
B) Kümbet mimarisi
C) Arap alfabesi
D) Vakıf sistemi
E) Veraset sistemi

Cevap: E


4. XIX. YY ortalarından itibaren sanayi inkılabı osmanlı devletinde esnaf teşkilatının önemini azaltımıştır

Aşağıdakilerden hangisin bu durum ile ilgili gelişmlerden biri olduğu savunulamaz?güncelist.blogcu.com

A) İthalatın azalması
B) İşsizliğin artması
C) Para değerinin düşmesi
D) Yerli malın iç pazarda sürümünün azalması
E) Üretimde kullanılan hammaddenin dışarıya çıkması

Cevap: A


5.Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir? güncelist.blogcu.com

A) Mebusan Meclisi üyelerinin 4 yılda bir seçilmesi
B)Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi
C) Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması
D) Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmesi
E) Birden fazla siyasi partinin kurulması

Cevap: E


6.Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanında cinsiyet ve din farkı gözetmeksizin, kanunlar önünde eşit bir osmanlı tebaası meydana getirmek için konulmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış, cemaatlerin mevcut imtiyazlarını göz önünde bulundurarak milliyetçilik esaslarına göre tekrar düzenlenmesini istemiştir.

Rusya bu tutumuyla Osmanlı Devleti'nde

I. Toprak bütünlüğünü korumak

II. Rejimini değiştirmeye çalışmak

III. Bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak

gibi gelişmelerden hangilerini amaçlamıştır? güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II ve III

Cevap: C


7.Osmanlı zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık alanındaki çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? güncelist.blogcu.com

A) Piri Reis
B) Ali Kuşçu
C) Seydi Ali Reis
D) Matrakçı Nasuh
E) Sabuncuoğlu Serefeddin

 

 

Cevap: A

8.Osmanlı Devletinde resmi tarih yazarlarına verilen ad nedir? güncelist.blogcu.com

A) Mültezim
B) Mütevelli
C) Nişancı
D) Reisül'kütab
E) Vakanivüs

Cevap: E


9.Osmanlı imparatorluğunda 17 yy.da gerileme dönemine girilmesi, bu gerilemenin ....... duraklama döneminden sonra yıllar geçtikçe hızlanması;

Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğunda;

I. Sınırlar

II. Nüfus

III. Teokratik yapı

konularından hangilerinde değişme olmuştır? güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III

Cevap: D


10.

- Mondros Ateşkes Antlaşmasında geçersiz kılınmış

- Doğu Trakya'nın savaşılmadan alınmas

- Kurtuluş Savaşı'nın askeri bölümünün sona ermesi

gelişmeleri aşağıdaki hangisinin kazanımları arasındadır? güncelist.blogcu.com

A) Gümrü
B) Kars
C) Mudanya
D) Moskova
E) Ankara

Cevap: C

11.Mustafa Kemal "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır, vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini etkilemiştir? güncelist.blogcu.com

A) I. İnönü
B) Sakarya
C) II. İnönü
D) Eskişehir Kütahya
E) Başkomutanlık

Cevap: B


12.

I. Anadolu Ajansı

II. İradeyi Milliye

III. Hakimiyeti Milliye

IV. Peyamı Sabah

Yukarıdakilerden hangileri kurtuluş savaşında milli birliği tehlikeye düşüren iç ve dış tehditlere karşı milleti uyaran basın yayın organlarındandır?güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız IV
D) III , IV
E) I, II, III

Cevap: E

 


13.Moskova Antlaşmasında yer alan "iki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır" maddesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yok sayıldığının göstergesidir? güncelist.blogcu.com

A) Ankara
B) Sevr
C) Kars
D) Gümrü
E) Brest-Litowsk

Cevap: B


14.Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararların ortak özelliği değildir? güncelist.blogcu.com

A) Mustafa Kemalin kongre başkanlığına seçilmesi
B) Milli kuvvetlerin etkin, milli iradenin hakim kılınması
C) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğu
D) Temsil kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi
E) Azınlıkların siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazların verilmesine karşı çıkılması

 

 

Cevap: D


15.Aşağıdakilerden hangisi Misakı Millide yer alan kararlardan biridir güncelist.blogcu.com

A) Batı cephesinin açılması
B) Düzenli Ordunun kurulması
C) Batı Trakyanın geleceğinin halk oylamasına sunulması
D) Temsilciler kurulunun ankaraya getirilmesi
E) Anadolu ve Trakyadaki Müdafai Hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesi

 

 

Cevap: C


16.Atatürk "“ Bugüne dek izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin, ulusumuzun gerileme tarihinde en önemli etken olduğu inancındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken geçmişin boş inançlarından ve yaratılışımızın nitelikleriyle ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelen tüm etkilerden büsbütün uzak, ulusal yaratılışımıza ve tarihimize uygun bir kültür düşünüyorum.

Atatürkün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez? güncelist.blogcu.com

A) Ulusal değerin korunması
B) Eğitim öğretimde çağdaşlaşma
C) Ulusal değerlere uygun eğitim modeli sunmaya
D) Toplum yapımımızın ihtiyaçlarını karşılama
E) Geçmişteki eğitim sistemini devam ettirmeye

Cevap: E


17.

I. Türk Tarih kurumunun kurulması

II. Türk Dil kurumunun açılması

III. Şapka giyilmesi hakkındaki kanun

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesi ve hızlanmasında etkili olduğu söyelenebilir? güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I , II, III

Cevap: D


18.Yeni Türk devletinde aşağıdakilerden hangisi ile yaşanan sorunun egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz güncelist.blogcu.com

A) Yabancı okullar
B) Osmanlı borçları
C) Kabotaj kanunu
D) Boğazlar
E) Kapitülasyonlar

 

 

Cevap: B


19. 1929-1930 yılları arasında dünya ekonomik bunalımının baş göstermiştir. Bu durum Türk devletinin ekonomisine yeniden yön vermesini gerekli kılmıştır

Bu gereksinim;

I. Devletçilik ilkesinin uygulanması

II. İlk beş yıllık sanayi planının hazırlanması

III. Teşviki Sanayi kanunun çıkarılması

gelişmelerden hangisine zemin hazırlmaştır? güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I , II
E) II, III

Cevap: D


20.Yeni Türk devletinin;

I. Bağımsızlık

II. Barışseverlik

III. Devletçilik

ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir? güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I , II
E) I, II, III

Cevap: D


21. 1961 anayasası yeni türk devletinin bütün fertleri ile kaderde kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün halinde milli bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir? güncelist.blogcu.com

A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

Cevap: A


22.Türk devriminin "laiklik ilkesi, saltanat ve hilafete karşıdır." yargısının;

I. Egemenliğin millete ait olması

II. Yönetimin din kurallarına dayandırılmaması

III. Azınlık okullarının öğretime devam etmesi

durumlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir? güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) II, III

Cevap: D


23.Atatürk "düşüncede vicdan özgürlüğü haktır"

Bu yargının;

I. Kendine özgü siyasi ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi

II. Bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmemesi

III. Kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün görmeyi açıklayabilmesi

düşüncelerinden hangilerini desteklediği söylenebilir? güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) I, II
D) II, III
E) I , II, III

Cevap: C


24.

I. Menemen Olayı

II. Atatürk'e suikast girişimi

III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması

IV. Anzavur ayaklanması

Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliği olma yolunda yukarıdaki gelişmelerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir? güncelist.blogcu.com

A) I , II
B) I, IV
C) II, III
D) III, IV
E) I, II, IV

Cevap: A


25.Bulgaristan balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantına girememiştir.

Bulgaristanın Balkan Antantına girememesinde;

I. Romanya'dan Dobruca'yı istemesi

II. Ege Denizine inmeyi amaçlaması

III. Rusya'nın bölgede savaş istememesi güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III

Cevap: D


26.

I. Nüfus mübadelesi

II. Kardak kayalıkları

III. Karasularının 6 milden 12 mile çıkarılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde Yunanistanla yaşanan sorunlardan biridir? güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II
D) II, III
E) I, II, III

Cevap: A


27.

I. Seçmen yaşının 18 den 22 ye çıkarılması

II. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi

III. Tek dereceli seçim sisteminin getirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri atatürk döneminde görülen değişiklikler arasındadır?güncelist.blogcu.com

A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III

Cevap: D


28. Atatürk döneminde;

I.Atatürk ilkeleri anayasaya girdi

II. Demokrat parti kuruldu

III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu

gelişmelerinden hangisi demokrasinin gelişmesi amacıyla yapılmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II, III

Cevap: D

http://www.forumartvin.com/frm/images/buttons/paylas.gif

 

Teşekkürler Datayayinlari.com

YAZIYI OKUDUYSAN DESTEK İÇİN BEĞENEBİLİRMİSİN? >>
Yorum Yaz